โครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐและผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อบบาทถ้วน)  


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่