กิจกรรม


โครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน.....ต้องรู้”

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการเงินการคลัง โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน.....ต้องรู้”

เวลา 9.00-10.30 น.

หัวข้อวิชา : การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วิทยากร : คุณนิโลบล แวววับศรี 

ตำแหน่ง :...


โครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน.....ต้องรู้”

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการเงินการคลัง โดยจัดอบรมในรูปแบบ...


โครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”
เวลา 9.00 – 12.00 น.
เสวนา...


โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3

วันที่ 22 มีนาคม 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3

เวลา 9.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และหัวข้อวิชา...


โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2

เวลา 9.00 - 10.30 น.

หัวข้อวิชา การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 

โดยมีคุณสามารถ แสงรินทร์  นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง...


โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2567

มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1

ช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.

หัวข้อวิชา แนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)...


ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

เวลา 9.00-12.00 น.

หัวข้อวิชา : การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

เวลา 9.00-12.00 น.

หัวข้อวิชา : การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน การพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

วิทยากร : คุณสามารถ...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ของโครงการอบรมสัมมนา  หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

ซึ่งเมื่อเวลา 8.55 - 9.00 น. ท่านประธานมูลนิธิฯ คุณมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมสัมมนา...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่