ตราสัญลักษณ์ใช้รูปนกวายุภักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง. ด้านล่างมีข้อความว่า. มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง และภาษาอังกฤษว่า. Foundation of Research and Development of the Government Finance and Fiscal Management

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่