ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

รายละเอียด

Posted at 22 Dec 2023

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่