หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียด

Posted at 17 Aug 2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

วิทยากร : คุณกตมน ทัลวัลลิ์

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่