โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 08 Aug 2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การพิจารณาความรับผิดทางละเมิด

วิทยากร : คุณชลธิชา นวลน้อย

ตำแหน่ง :  นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่