มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง แสดงความยินดีกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รายละเอียด

Posted at 28 Dec 2022

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิวิจัยและพัฒนา
การเงินการคลัง นางวาสนา บรรลุผล ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่