โครงการอบรมสัมมนา ’’เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน’’

รายละเอียด

Posted at 10 Nov 2022

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการอบรมสัมมนา ’’เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน’’ให้แก่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน"

โดยเวลา 9.00 – 10.00 น. 

เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ความสำคัญของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การประเมิน การทำแผนเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพฯ’

วิทยากร : ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด


เวลา 10.00 – 12.00 น. 

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ ‘ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหา’

ผู้ร่วมเสวนา : คุณวัชรา มณีปกรณ์ 

ตำแหน่ง : รักษาการนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ผู้ร่วมเสวนา : ดร.สุดท้าย ชัยจันทึก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณมนัส แจ่มเวหา 

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง


เวลา 13.00 – 15.30 น. 

การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพฯ

ผู้ร่วมเสวนา : คุณขจิต การเดช 

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผู้ร่วมเสวนา : คุณจันทน์สุดา วงษ์มาลัย 

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต

ผู้ร่วมเสวนา : คุณบุศริน จันทะแจ่ม 

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ร่วมเสวนา : คุณเนาวรัตน์ สมพงษ์  

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี

ผู้ดำเนินรายการเสวนา : คุณสุรีพร ศิริขันตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง


เวลา 15.30 – 16.00 น. 

การตอบข้อซักถามโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.สุดท้าย ชัยจันทึก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่