โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่