อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข

อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิจะจัดฝึกอบรมให้แก่กระทรวงสาธารณสุข. รวม 5 รุ่นๆละ 4 วัน

รุ่นที่ 1. วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2. วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 3. วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 4. วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 5. วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

หัวข้อวิชา
1 การบริหารงบประมาณภาครัฐ
2 การบริหารการจ่ายเงินภาครัฐสำหรับผู้บริหาร
3 ระเบียบการเงินการคลัง
4 การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหาร
5 การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร
6 ระบบสาระสนเทศทางการเงินภาครัฐ (GFMIS)
7 การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ
8 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและบุคคลโดยทั่วไป

มูลนิธิจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและบุคคลโดยทั่วไป

จำนวน 4 รุ่น (รับจำกัด รุ่นละ 85 คน)
อบรมรุ่นละ 1 วัน เวลา 9:00-16:00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น5 เฟส2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รุ่นที่ 1. วันที่ 17 มิถุนายน 2560 (รับสมัคร 8-15 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 2. วันที่ 18 มิถุนายน 2560 (รับสมัคร 8-16 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 3. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 (รับสมัคร 8-22 มิถุนายน 2560)
รุ่นที่ 4. ของดจัดอบรม เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนน้อย

เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding)
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อคน

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่
สมั้ครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ www.frdgf.or.th
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-127-7000 ต่อ 6938 จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่